Tại sao tôi sống ở tiểu bang Florida vào mùa Đông?

New York, ngày 20-11-2011

Anh Ken Phạm chia sẻ tin video của mùa Đông ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Xin mời xem ... (Châu Nguyễn)


Video: Miền Đông Bắc Hoa Kỳ vào mùa Đông

Phiêu Du Ký

Web Design by CHN Production - Copyright © 2011, All rights reserved.