Lễ Giáng Sinh khắp thế giới

Thế giới, ngày 18-12-2011

Xin mời bạn thưởng thức những hình ảnh Lễ Giáng Sinh trên toàn cầu.Phiêu Du Ký

Web Design by CHN Production - Copyright © 2011, All rights reserved.