Home | Photo Video Galleries


Sunday, September 18, 2011 - Rochester, New York


Rochester Marathon

Chào tất cả,
Đây là một ngày chủ nhật đẹp trời với nhiệt độ khoảng 4 ° C (40 ° F) . Lúc 6 giờ sáng đoạn đường không có trở ngại giao thông, nhưng khi đến trung tâm thành phố Rochester thì bị kẹt xe hơn 30 phút mới vào được bãi đậu xe. Cuộc đua khởi xuất lúc 7:30 với khoảng 3.000 vận động viên từ khắp Hoa Kỳ và Canada.
Thật tuyệt vời khi thấy các bạn sau đây tham dự và hổ trợ cuộc đua: DaTwan, Biruk, Rochelle, Bejan, Parul, Winona, Dedrick, Ben, Roberto, Prashant, Tamara, Edith, Carlos, Suraj, Judy, Jose, Trevor, Andy, Nitin, Joanna ...
Hy vọng các bạn thưởng thức hình ảnh của cuộc đua 42 km (26,2 dặm). Tôi cũng có hình ảnh của Justin Gillette số 556, đoạt giải nhất marathon trong 2:26:39; Daniel Moore số 565, hạng nhì 2:37:52; Team Road Runners số 3369 đoạt giải nhất tiếp sức 02:48:49; Melissa Gillett số 557, giải nhất phụ nữ 2:56:37.
Chúc mừng!

Châu

Good morning all,

It’s a beautiful Sunday with temperature about 4 °C (40°F). At 6 AM the road had no traffic, but when I got to downtown Rochester there was a long delay to get in the parking lot. It took me 30 minutes to get through. The race started at 7:30 AM with about 3,000 athletes from all over USA and Canada.

It’s great to see several friends DaTwan, Biruk, Rochelle,  Bejan, Parul, Winona, Dedrick, Ben, Roberto, Prashant, Tamara, Edith, Carlos, Suraj, Judy, Jose, Trevor, Andy, Nitin, Joanna ... out there.

Hope you all enjoy the images of this 42 km (26.2 miles) marathon. I also have the images of Justin Gillette number 556, first place full marathon, completed in 2:26:39; Daniel Moore number 565, second place full marathon, 2:37:52; Team Road Runners number 3369, first place relay, 2:48:49; Melissa Gillett number 557, female first place full marathon 2:56:37.
Congratulations!
Chau