Home | Photo Video Galleries


Thứ ba, ngày 22 tháng 8 năm 1967 - Vĩnh Long, Việt Nam

Tuesday, August 22, 1967 - Vinh Long, Vietnam


Lễ Thành Hôn năm 1967 của chị Vân và anh rể Ẩn
tại nhà sách Phương Hoa của gia đình.
Phương là tên mẹ và Hoa tên của chị cả

Sister Van & brother-in-law An's 1967 Wedding
at our family's Phuong Hoa bookstore.
Phuong is our mother's first name and Hoa the oldest sister's