CHN Production - Web & Graphic Design, Videography & Photography

Vĩnh Long, Việt Nam

January 2008

Ảnh thầy và các bạn thăm vườn nhà Duy Thiện ở Cù Lao
Photos of teacher and friends visit Duy Thien's orchard at the island


Hàng trên: An, Đa, Trúc Hà, Khắc Dụng, Kiều Dung, Liêm ( em trai của Phú), Phú, Tiến ( chồng MHạnh 61), Việt.
Hàng dưới: Thu Lan, Ngọc Diệp, Mỹ Hạnh 61, Thầy Tám, con gái Hồng Cơ, Duy Thiện, Nguyệt ( vợ Việt), Hồng Cơ.


Hàng dưới: Thầy Tám, Bác Tám, ...


Web Design by CHN Production - Copyright © 2009, All rights reserved.